Záručný a reklamačný poriadok - NEL.SK

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00€

DPH 0,00€

Spolu 0,00€

Ceny s DPH

Pokladňa Košík

Najpredávanejšie produkty

» Ďalšie produkty

Logo Pricemania - Overený obchod

Záručný a reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1.  Všeobecné ustanovenia

1.1. Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej  len „VOP“) spoločnosti TriLine systems s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, IČO: 35 817 593, IČ DPH SK2020246822, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24659/B, ktorá prevádzkuje Internetový obchod www.nel.sk (ďalej len predávajúci), a opisuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného od predávajúceho.

1.2. Pred objednaním tovaru je kupujúci povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom, Záručnými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdil, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

1.4. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru berie na vedomie, že v prípade reklamácie poskytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri jej vybavení.

1.5. Prevzatie tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom jeokamih prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu. V prípade ak je týmto dopravcom Slovenská pošta okamihom potvrdenia prevzatia tovaru na príslušnej pošte. Ak je dopravcom kuriérska služba, okamihom potvrdenia prevzatia tovaru podpisom na preberacom protokole danej kuriérskej služby pri prevzatí tovaru.

1.6. Prevzatie tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľom je okamihodovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru dopravcom kupujúcemu.

1.7. Zodpovednosť predávajúceho za vady a vybavovanie reklamácie sa riadia výhradne príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Kontrola tovaru pri dodaní

2.1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

2.2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

2.3. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Zároveň je potrebné takto poškodenú zásielku oznámiť e-mailom, alebo telefonicky internetovému obchodu nel.sk, oddeleniu zákazníckej podpory.

2.4. Vonkajšie poškodenie zásielky, alebo jej neúplnosť je možné reklamovať aj neskôr, avšak dáva to predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou, prípadne, že k poškodeniu doručeného tovaru prišlo kupujúcim. Z uvedeného dôvodu je potrebné akékoľvek poškodenie doručeného tovaru zapísať do odovzdávajúceho protokolu prepravcu ihneď pri prevzatí tovaru.

3. Vybavenie reklamácie

3.1. Všeobecné podmienky pri uplatňovaní reklamácie

3.1.1. Reklamácia sa uplatňuje poštou, prostredníctvom kuriéra, alebo osobne na adrese sídla internetového obchodu nel.sk.

3.1.2. V prípade akejkoľvek reklamácie kupujúci informuje predávajúceho o uplatnení si reklamácie s cieľom dohody na najvhodnejšom spôsobe a forme vybavenia reklamácie.

3.1.3. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vypísať reklamačný formulár, ktorý je uverejnený na stránke internetového obchodu nel.sk a tento priložiť k reklamovanému výrobku. Ďalej je potrebné k reklamovanému výrobku priložiť daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Reklamačný formulár je možné stiahnuť vo dvoch formátoch kliknutím príslušnú na ikonu   

3.2   Zabalenie reklamovaného tovaru pred odoslaním na reklamáciu

3.2.1 V prípade ak je tovar potrebné zaslať poštou, alebo kuriérom predávajúcemu, prípadne servisnému stredisku, kupujúci reklamovaný tovar zabalí do vhodného obalu, ktorý reklamovaný tovar ochráni pred ďalším poškodením a vyhovie prepravným podmienkam. Na tento účel je možné použiť aj súčasti pôvodného obalu. (výplňový materiál, papier.)

3.2.2 Ak je predmetom reklamácie tovar z krehkého materiálu (sklo, keramika) je potrebné pred odoslaním riadne zabaleného tovaru určeného na reklamáciu na povrchu krabice umiestniť nápis „pozor krehké“, alebo umiestniť z pôvodného obalu v ktorom bol tovar kupujúcemu doručený doručovacie symboly označujúce, že ide o zásielku s obsahom z krehkého materiálu.

3.2.3 Na riadne zabalený tovar určený na reklamáciu je potrebné uviesť čitateľne a dostatočne veľkým písmenom (paličkovým) adresu servisného strediska, prípadne adresu sídla internetového obchodu nel.sk.

3.2.4 Za oneskorenie vybavenia reklamácie v dôsledku nesprávne, alebo nečitateľne uvedenej adresy servisného strediska, alebo sídla internetového obchodu nel.sk nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

3.2.5 Spoločnosť TriLine systems s.r.o., prevádzkujúca internetový obchod nel.sk zásielky na dobierku nepreberá.

3.2.6 Pred odoslaním tovaru na reklamáciu odporúčame zasielaný tovar poistiť.

3.3. Spôsob uplatnenia reklamácie

3.3.1 Vybavenie reklamácie, ktorú si u predávajúceho uplatnil kupujúci ktorý je spotrebiteľom, sa riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov spolu s príslušnými ustanoveniami zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie a záruky uvedený v reklamačnom poriadku.

3.3.2 V prípade ak tovar reklamuje kupujúci ktorý je podnikateľom, musí si takýto kupujúci uplatňovať  reklamáciu priamo v autorizovanom servisnom stredisku.

3.3.3 Zákazník si môže reklamáciu tovaru značiek Tefal, Moulinex, Rowenta Krups uplatniť v ktoromkoľvek z autorizovaných  servisných stredísk, tak, že tovar doručí do servisného strediska.

3.3.4 Predávajúci vydá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená a čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie je vyžadovaný. Takéto potvrdenie predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom, alebo odovzdá osobne v prípade osobného odovzdania tovaru na reklamáciu.

3.4. Dĺžka reklamačnej lehoty

3.4.1 Reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od kúpnej zmluvy( podľa obchodných podmienok), alebo právo  na výmenu výrobku za nový výrobok. Reklamačnú lehotu nie je možné ani po dohode s kupujúcim predĺžiť na neurčito.

3.4.2 Dĺžka reklamačnej lehoty v prípade ak si právo na reklamáciu uplatní kupujúci, ktorý je právnickou osobou, alebo podnikateľom sa riadi príslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.5. Vybavenie reklamácie 

3.5.1 Predávajúci, alebo príslušné autorizované servisné stredisko vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

3.5.2 Predávajúci, alebo príslušné autorizované servisné stredisko pokiaľ sú splnené všetky podmienky reklamácie zabezpečí opravu poškodeného výrobku, prípadne  jeho výmenu.

3.5.3 Predávajúci, alebo príslušné autorizované servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie kontaktuje kupujúceho za účelom prevzatia opatreného (opraveného) tovaru a reklamačného protokolu. Ak s tým kupujúci súhlasí, môže predávajúci, alebo servisné stredisko kupujúcemu doručiť spolu s reklamačným protokolom aj prostredníctvom doporučenej zásielky.

3.5.4 O každom vybavení reklamácie musí byť vyhotovený reklamačný protokol. V prípade ak po uplatnení reklamácie bol kupujúcemu s jeho predchádzajúcim súhlasom zaslaný  opatrený výrobok (opravený), avšak súčasťou takejto zásielky nie je reklamačný protokol, kupujúci by mal okamžite telefonicky kontaktovať predávajúceho. Reklamačný protokol obsahuje okrem iného aj informácie o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie. Súčasťou reklamačného protokolu je aj informácia o prípadnom odmietnutí reklamácie.

3.5.5 O reklamácii predávajúci, alebo autorizovaný servis rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.5.6 Predávajúci, alebo autorizovaný servis o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.6. Odmietnutie prijatia reklamácie

3.6.1. Predávajúci, alebo autorizované servisné stredisko má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípade ak tovar, alebo jeho časť sú znečistené, alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.

3.6.2. Predávajúci, alebo autorizované servisné stredisko má ďalej právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípade ak kupujúci zašle na vybavenie reklamácie iný tovar, než tovar zakúpený v internetovom obchode nel.sk.

3.6.3. Predávajúci, alebo autorizované servisné stredisko má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamačného konania ak kupujúci nepriloží k reklamovanému tovaru reklamačný formulár a daňový doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. 

4. Záruka (Nárok zo zodpovednosti za vady výrobku)

4.1.  Všeobecné podmienky pri uplatňovaní si záruky

4.1.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci si môže toto právo uplatniť prostredníctvom predávajúceho, alebo priamo prostredníctvom autorizovaného servisného strediska. Zoznam stredísk pre SR a ČR je uvedený na stránke internetového obchodu nel.sk. Možno tiež požiadať predávajúceho o zaslanie zoznamu autorizovaných servisných stredísk pre SR a ČR. Kupujúci môže týmto spôsobom žiadať aj opravu len určitej časti (zariadenia) tovaru s ktorým je (zariadenie) tovar dodávaný.

4.1.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu takejto veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Posúdenie toho či ide o odstrániteľnú vadu vykoná autorizovaný servis. Po posúdení vady tovaru autorizovaným servisom ako neodstrániteľnej, vydá o tom autorizovaný servis potvrdenie. Až na základe tohto potvrdenia bude kupujúcemu vec vymenená.

4.1.3. Ako záručný list slúži daňový doklad, ktorý je kupujúcemu doručený spolu so zakúpeným tovarom v tlačenej, alebo elektronickej forme.

4.1.4. Predávajúci na výslovné požiadanie kupujúceho zašle kupujúcemu potvrdený záručný list. V takomto prípade zašle predávajúci kupujúcemu vyplnený a potvrdený záručný list do 30 dní od doručenia žiadosti kupujúceho o zaslanie záručného listu. Do doručenia záručného listu slúži ako dočasné potvrdenie o záruke daňový doklad, ktorý je doručený kupujúcemu spolu s tovarom. Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na výrobky výrobcov značiek, ktoré k dodaným výrobkom prikladajú nepotvrdený záručný list.

4.1.5. Záručné listy nepotvrdzujeme automaticky, pretože tovar nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.

4.1.6. Pre uplatnenie záruky je potrebný záručný list len pre výrobky značiek: Isolit Bravo a ďalšie.

4.1.7. Pre uplatnenie záruky na výrobky ostatných výrobcov stačí na uplatnenie záruky daňový doklad (faktúra). Ak bol k tovaru priložený záručný list, je pred uplatnením si záruky vhodné tento nechať potvrdiť u predajcu. V opačnom prípade si kupujúci môže uplatňovať záruku v autorizovanom servise predložením nepotvrdeného záručného listu spolu s daňovým dokladom.

4.1.8. O poruche tovaru, ktorá nastala v rámci záručnej doby je potrebné informovať predávajúceho a to e-mailom, alebo na telefónnom čísle zákazníckej podpory. Následne odporúčame si na internetovej stránke www.nel.sk stiahnuť zoznam autorizovaných servisov pre SR a ČR. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný.

4.1.9. Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady (záruku) si treba uplatniť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby.

4.2. Zabalenie tovaru pred odoslaním na vykonanie záručného servisu

4.2.1. Na balenie a prepravu tovaru do autorizovaného záručného strediska na vykonanie záručného servisu sa vzťahujú rovnaké podmienky ako sú uvedené v bode 3.2. tohto reklamačného poriadku.

4.2.2. Za poškodenie tovaru pri preprave do záručného autorizovaného strediska v dôsledku nedostatočného zabalenia takéhoto tovaru kupujúcim nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

 

4.3. Spôsob uplatnenia záruky a záručnej opravy

4.3.1. Pre uplatnenie záruky je potrebné autorizovanému servisu spolu s tovarom predložiť  záručný list, alebo daňový doklad. (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list. (Pozri bod 4.1.44.1.6 reklamačného poriadku.)

4.3.2. Záruku je možné uplatniť osobne, alebo aj zaslaním riadne zabaleného tovaru autorizovanému servisu spolu s daňovým dokladom, ktorý zároveň slúži ako záručný list, alebo záručným listom prostredníctvom pošty, alebo kuriéra.

4.4. Záručná doba

4.4.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

4.4.2. U spotrebného tovaru (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.) je oprávnený kupujúci uplatniť si záruku do 24 mesiacov len v tom prípade, ak nie je na tovare uvedený dátum spotreby. Ak je na tovare uvedený dátum spotreby, záručná lehota sa skracuje iba do dátumu vyznačeného na tovare.

4.4.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu po ktorú bol tovar v reklamácii.

4.4.4. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

4.4.5. Pre kupujúceho podnikateľa môže byť záručná lehota upravená odlišne. Ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. V takomto prípade je dĺžka záručnej lehoty vždy vyznačená na záručnom liste. V opačnom prípade sa zodpovednosť za vady riadi príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. obchodným zákonníkom v platnom znení.

 

4.5. Záruka sa nevzťahuje na a zaniká v týchto prípadoch:

4.5.1. Záruka zaniká porušením ochranných pečatí a nálepiek ak tieto sú na výrobku umiestnené, odstránením sériového čísla, alebo iného identifikačného číselného kódu výrobcu.

4.5.2. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté činnosťou, ktorá nie je síce zakázaná v priloženom návode na použitie, ale nejde o činnosť obvyklú, alebo o činnosť, ktorá je v súlade s bezpečnostnými predpismi: ako poškodenia tovaru vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, elektrickým prepätím s výnimkou bežných odchýlok. (viditeľne spálené súčiastky, plošné spoje, vodiče), používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom, alebo výrobcom určené, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nepredvídateľnými udalosťami (pádom tovaru z výšky), poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov, ak bol tovar, alebo jeho časť poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie výrobku, alebo dokumentácii výrobku, alebo všeobecnými zásadami.

4.5.3. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia tovaru, alebo jeho časti vzniknuté použitím nesprávneho, alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, alebo chemického prípravku, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na užívanie.

4.5.4. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté prírodnými živlami, alebo vyššou mocou.

4.5.5. Pri uplatnení záruky u predávajúceho (aj prostredníctvom autorizovaného servisného strediska) je potrebné predložiť záručný list.

4.5.6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho (aj prostredníctvom autorizovaného servisného strediska) zaniká uplynutím záručnej doby tovaru.

 

5. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.11.2015 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na internetovej stránke www.nel.sk. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

TriLine systems s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, IČO: 35 817 593, IČ DPH SK2020246822, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24659/B, ktorá prevádzkuje Internetový obchod www.nel.sk


top