Všeobecné Obchodné podmienky - NEL.SK

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00€

DPH 0,00€

Spolu 0,00€

Ceny s DPH

Pokladňa Košík

Najpredávanejšie produkty

» Ďalšie produkty

Logo Pricemania - Overený obchod

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.nel.sk.

 

1.  Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim,  ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho spoločnosti TriLine systems s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, IČO: 35 817 593, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24659/B, ktorá prevádzkuje Internetový obchod www.nel.sk (ďalej len predávajúci)

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno :TriLine systems s.r.o.
Sídlo :Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, Slovenská republika
Zápis :v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:24659/B
IČO:35 817 593
DIČ:2020246822
IČ DPH:SK2020246822
Prevádzka:Nel.sk – Internetový obchod, Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, Slovenská republika
Telefón:+421 915 441 524
e-mail:nel@nel.sk

Bankové spojenie pre zákazníkov zo Slovenskej republiky :

Číslo účtu: 2623713129/1100
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2371 3129
SWIFT: TATRSKBX

Bankové spojenie pre zákazníkov z Českej republiky
Číslo účtu: 2800388786/2010
IBAN: CZ67 2010 0000 0028 0038 8786
SWIFT: FIOBCZPP

V mene spoločnosti TriLine systems s.r.o. koná konateľ : Tomáš Moravčík, e-mail: tomas.moravcik@nel.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3,
fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: lubica.petiova@soi.sk,

 

1.2. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ, alebo podnikateľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Takáto kúpa tovarov a objednávanie služieb sa pritom netýka výkonu povolania, podnikania, alebo obchodnej činnosti.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a  kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu nel.sk, sa spravujú výslovne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.

Podnikateľom je osoba
zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a tiež osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, ktoré nie su upravené týmito obchodnými podmienkami, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

2.  Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

2.1. Práva a povinnosti kupujúceho:           

2.1.1. Kupujúci má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite, na uplatnenie reklamácie a náhradu škody, vzdelávanie, informácie o ponúkaných výrobkoch, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánu dozoru.

2.1.2. Kupujúci má právo za podmienok stanovených právnymi predpismi SR a týmito obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy.

2.1.3. Kupujúci má právo za dodržania právnych predpisov SR a reklamačného a záručného poriadku, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok reklamovať dodaný tovar, alebo si uplatniť v zákonom stanovenej lehote nárok na záručnú opravu.

2.1.4. Kupujúci je povinný sa pred objednávkou tovaru z internetového obchodu nel.sk oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu nel.sk.

2.1.5. Kupujúci je povinný zaplatiť v plnej výške kúpnu cenu za dodaný tovar. Ak si kupujúci objednal tovar spolu s dopravou, je kupujúci povinný uhradiť v plnej výške kúpnu cenu s dopravou.    

2.2. Práva a povinnosti predávajúceho:

2.2.1. Predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej miere a hmotnosti, alebo v správnom množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov.

2.2.2. Predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite, ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej, ako bežnej kvalite, len ak kupujúceho ktorý je spotrebiteľom upozorní na všetky rozdiely.

2.2.3. Predávajúci je povinný ďalej predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny.

2.2.4. Predávajúci je povinný správne účtovať ceny pri predaji výrobkov.

2.2.5. Predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

2.2.6. Predávajúci je povinný dodržiavať podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom, alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu.

2.2.7. Predávajúci nesmie žiadať, alebo účtovať od kupujúceho poplatky za použitie platobného prostriedku, alebo za využitie iného spôsobu platby vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby.

3.  Kúpna zmluva

3.1. Kúpnu zmluvu môže uzatvoriť kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (§ 52 ods.4 OZ spotrebiteľské zmluvy.), ako aj kupujúci, ktorý je podnikateľom (§ 52 ods.4 OZ spotrebiteľské zmluvy).

3.2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim

3.2.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je umiestnenie predávaného tovaru predávajúcim na stránkach predávajúceho www.nel.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom predávajúcemu a následným potvrdením prijatia tejto objednávky predávajúcim. (Pozri bod 4. Objednávky, Objednanie tovaru)

3.2.2. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky informačným e-mailom zaslaným kupujúcemu, v ktorom sú uvedené kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho, číslo objednávky, dátum prijatia objednávky, množstvo a druh objednaného tovaru, dodaciu a fakturačnú adresu, cena za tovar, ako aj prepravné náklady a spôsob úhrady.

3.2.3. Kúpnu zmluvu vzniknutú spôsobom uvedeným v bode 3.2.1. možno meniť, alebo rušiť len na základe vzájomnej dohody kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom a predávajúceho, alebo zo zákonných dôvodov.

3.2.4. Zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku.

3.2.5. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená okamihom, keď kupujúci príjme návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zaslaním objednávky. V momente, keď príde vyjadrenie súhlasu s návrhom (objednávka) predávajúcemu, nadobúda kúpna zmluva aj účinnosť.

3.3. Kúpna zmluva medzi kupujúcim, ktorý je podnikateľom a predávajúcim

3.3.1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, je odoslaná objednávka kupujúcim.

3.3.2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, je uzatvorená okamihom doručenia súhlasu predávajúceho s uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.3.3. Zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku.

3.3.4. Kupujúci má možnosť si pred odoslaním návrhu (objednávky) skontrolovať uvádzané údaje a tieto opraviť, prípadne ich aktualizovať a to až do konečného odoslania objednávky.   

4.  Objednávka, Objednanie tovaru

4.1. Kupujúci si môže objednať tovar, ktorý je uverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.nel.sk.

4.2. Kupujúci má možnosť na internetovej stránke predávajúceho nel.sk pred objednaním tovaru, ako aj v jeho priebehu oboznámiť s cenou tovaru, popisom tovaru, objednaným množstvom tovaru, druhom tovaru, zobrazenými fotografiami a grafickými zobrazeniami tovaru, prepravnými podmienkami, cenou prepravy, formou úhrady za objednaný tovar a kontaktnými informáciami predávajúceho. Ak kupujúci potrebuje doplňujúce informácie, môže sa obrátiť na predávajúceho prostredníctvom zákazníckej podpory a to e-mailom, alebo telefonicky.

4.3. Kupujúci môže v ktoromkoľvek okamžiku, až do odoslania objednávky, údaje ním uvádzané meniť, opravovať, alebo aktualizovať. Pri tomto má kupujúci za účelom kontroly možnosť vrátiť sa k už uvedeným údajom a tieto opraviť.

4.4. Kupujúci môže bezplatne využiť možnosť registrácie na stránke www.nel.sk. Registrácia na stránke www.nel.sk umožňuje registrovaným osobám odoberať oznamy o novinkách, akciách a zľavách a o pripravovaných technických novinkách. Registráciou kupujúci získava tiež možnosť rýchlejšie a jednoduchšie si objednať tovar v budúcnosti.

4.5. Kupujúci má možnosť údaje uvádzané v registrácii po prihlásení opraviť, meniť, alebo aktualizovať.

4.6. Kupujúci má možnosť sa pred objednaním tovaru oboznámiť s kupovaným tovarom na stránkach internetového obchodu nel.sk a to v priebehu objednávania tovaru až do konečného potvrdenia objednávky.

4.7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ponúkaného tovaru na stránkach internetového obchodu nel.sk.

4.8. Kupujúci si po oboznámení sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu nel.sk objedná tovar potvrdením tlačidla „objednať“ umiestneného pod konkrétnym tovarom. Objednávaný tovar sa následne presunie do košíka. Kupujúci vo vypisovaní objednávky pokračuje kliknutím na tlačidlo „košík“. Následne sa zobrazia všetky kupované tovary spolu s ich množstvom a cenou. Kliknutím na tlačidlo „ďalej“ sa kupujúci presunie do časti objednávky, kde zadá kontaktné údaje. Kupujúci nemusí kontaktné údaje zadávať, ak sa pred kúpou tovaru zaregistroval na stránke internetového obchodu nel.sk. V takom prípade stačí sa len prihlásiť v položke „registrovaný zákazník“ pod svojim prihlasovacím menom a heslom. Po prekontrolovaní všetkých údajov uvedených v objednávke, označení spôsobu platby a spôsobu doručenia tovaru a následnom potvrdení oboznámenia sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami kupujúci môže potvrdiť záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby.

4.9. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že údaje ním uvedené v objednávke sú pravdivé a kupujúci sa s údajmi uvedenými v objednávke pred konečným odoslaním objednávky oboznámil.

4.10. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté kupujúcemu nepravdivým, alebo nepresným uvádzaním kontaktných údajov a osobných údajov.

4.11. S potvrdením záväznej objednávky tovaru s povinnosťou platby sa spájajú práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktoré sú uvedené v bode 3.

4.12. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný e-mail s predmetom: „Vaša objednávka“. Zaslaním tohto e-mailu predávajúci potvrdí zaevidovanie objednávky a následné zaradenie objednávky na spracovanie.

4.13. Predávajúci kupujúcemu z Českej republiky odporúča uskutočniť objednávku tovaru v Českej verzii internetovej stránky nel.sk, pričom kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje.

4.14. Predávajúci kupujúcemu zo Slovenskej republiky odporúča uskutočniť objednávku tovaru v Slovenskej verzii internetovej stránky nel.sk, pričom kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje.

4.15. Pri objednávke tovaru so spôsobom platby na dobierku je možné zaplatiť za tovar v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje, avšak s prihliadnutím na technické možnosti prepravcu. Pri platbe tovaru bankovým prevodom, je možné uskutočniť platbu za tovar v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje.  

4.16. Pri platbe tovaru prostredníctvom služby PayPal je možné objednať a uhradiť tovar v akejkoľvek mene. Pri platbe tovaru prostredníctvom služby CardPay je možné objednať a uhradiť tovar len v Českých korunách a Eurách.     

4.17. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4.18. V prípade, že kupujúci pri objednávaní tovaru v poznámke neuvedie, že si žiada byť kuriérom informovaný o doručovaní objednaného tovaru a kuriér dopravcu nebude kupujúceho informovať o čase doručenia objednaného tovaru, nenesie internetový obchod nel.sk za neinformovanie o čase dodania tovaru žiadnu zodpovednosť. Ak kupujúci pri objednávaní tovaru v poznámke uvedie, že si žiada byť kuriérom informovaný o doručovaní objednaného tovaru a kuriér prepravcu nebude aj napriek tomu kupujúceho informovať o čase doručenia tohto tovaru, nesie zodpovednosť za neinformovanie prepravná spoločnosť.

4.19. Ak vzniknú na strane kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom okolnosti, ktoré nemohol kupujúci v čase odoslania objednávky tovaru predpokladať a v dôsledku vzniku týchto okolností príde k zmene doručovacej adresy kupujúceho, je kupujúci povinný bezprostredne po tom, ako takéto okolnosti vzniknú, kontaktovať zákaznícku podporu predávajúceho a nahlásiť novú doručovaciu adresu. Ak v čase oznámenia kupujúcim, že prišlo k naliehavej zmene adresy kupujúceho bude objednaný tovar už v dispozícii prepravcu na pôvodne určené miesto v objednávke, bude kupujúci povinný uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu (prepravcovi) na doručenie objednaného tovaru z pôvodne určenej adresy na novú adresu.

5.  Cena

5.1. Ceny tovarov uverejnené na stránke www.nel.sk sú aktuálne a platné. Všetky ceny tovarov zverejnené na stránke www.nel.sk sú konečné, teda vrátane DPH a recyklačných poplatkov. Výnimku pri tomto tvoria poplatky za dopravu a poštovné, ktoré sú účtované osobitne a netvoria kúpnu cenu tovaru. Zverejnené ceny sú kúpnymi cenami tovaru, teda takými, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru, avšak nie su kúpnymi cenami zahŕňajúcimi aj dopravu kupovaného tovaru (ďalej len kúpna cena tovaru s dopravou.)

5.2. Zverejnená kúpna cena tovaru platí po celý čas jej zverejnenia, až do jej zmeny, alebo vypredania predávaného tovaru. 

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, alebo podľa cenníka predávajúceho.

5.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, alebo kúpnu cenu s dopravou za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, avšak najneskôr pri prevzatí tovaru.

5.5. Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú na stránke www.nel.sk z dôvodu legislatívnych zmien, zmien menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie, pri zmene cien tovarov od výrobcov, alebo distribútorov a tiež v prípade, ak zistí, že cena bola nesprávne uvedená. V takomto prípade je predávajúci povinný kupujúceho na zmenu ceny upozorniť.

5.6. Pri zmene ceny už objednaného tovaru je predávajúci povinný vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, má v takomto prípade kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

5.7. V prípade akciových ponúk má kupujúci právo nakupovať tovar za akciovú cenu po celý čas trvania akcie. Ak je určitá akcia viazaná na splnenie určitých podmienok, napr. kúpu určitého množstva tovaru, alebo predchádzajúce, opakované kúpy určitých tovarov, kupujúci má právo nakupovať tovar za akciové ceny až po splnení podmienok akcie.

5.8. Akciové ceny tovarov je predávajúci na svojej stránke povinný viditeľne označiť tak, aby boli oddelené od ostatných cien. (neakciových).

5.9. Pri nákupe v internetovom obchode www.nel.sk je možné uplatniť si klubové, členské, alebo zamestnanecké zľavy.

5.10. Pre získanie objednaného tovaru je nevyhnutné, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu s dopravou. Toto neplatí pri osobnom odbere tovaru.

5.11. Kupujúci je povinný zaplatiť len kúpnu cenu tovaru bez dopravy, ak predávajúci určil, že pri určitej výške objednávky, alebo pri určitom druhu tovaru, alebo pri vyhlásenej akcii predávajúceho, že kupujúci nemusí spolu s cenou tovaru zaplatiť aj dopravu kupujúci nie je povinný uhradiť kúpnu cenu s dopravou, ale len kúpnu cenu tovaru.

5.12. Internetový obchod nel.sk neúčtuje klientom za používanie jeho služieb, vyhotovovanie objednávok, alebo informácie o tovare a jeho doručení, ani za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mail, telefón, používanie webovej stránky internetového obchodu) žiadne poplatky. Internetový obchod nel.sk zákazníkom žiadne poplatky za balenie tovaru (balné) neúčtuje.   

6. Prepravné náklady a balné

6.1. Prepravné náklady (poštovné, alebo náklady prepravcu) sa účtujú podľa zmluvných podmienok uzatvorených medzi predávajúcim a prepravcom. Platné cenníky dopravy sú zverejnené na internetovej stránke www.nel.sk.

6.2. Cena dopravy za dodanie konkrétneho objednaného tovaru sa mení v závislosti od prepravcu, veľkosti doručovanej zásielky a jej hmotnosti. V rámci SR nemá vzdialenosť vplyv na výšku ceny dopravy.

6.3. V priebehu vypisovania objednávky, ešte pred jej odoslaním, sa kupujúci dozvie okrem kúpnej ceny tovaru aj cenu prepravných nákladov, ktoré tvoria kúpnu cenu tovaru s dopravou.

6.4. Kupujúci prepravné náklady neplatí v prípade, že si objednaný tovar vyzdvihne v sídle internetového obchodu nel.sk (osobný odber.) Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho neúčtovať prepravné náklady pri preprave určitých tovarov, alebo určitého množstva, alebo druhu tovaru, alebo ak ide o akciu na predaj určitého tovaru. O tom, že pri kúpe určitého druhu, alebo množstva tovaru nebude predávajúci kupujúcemu účtovať prepravné náklady musí byť kupujúci vopred informovaný.

6.5. V prípade, že po objednaní tovaru príde prepravcom k zmene cien za prepravu tovaru, musí byť kupujúci o takejto zmene ceny čo najskôr informovaný. V prípade, že by prišlo k zníženiu ceny prepravných nákladov, predávajúci túto skutočnosť čo najskôr oznámi kupujúcemu, pričom zašle navyše zaplatené prepravné náklady na účet kupujúceho. V prípade, že by prišlo k zvýšeniu ceny prepravných nákladov, má kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

6.6. Predávajúci ihneď oznámi zmeny cien prepravných nákladov na svojej internetovej stránke nel.sk.

6.7. Internetový obchod nel.sk zákazníkom žiadne poplatky za balenie tovaru (balné) neúčtuje.

7. Dodacie a platobné podmienky

7.1.   Všeobecné ustanovenia o dodaní tovaru

7.1.1. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak, predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní od potvrdenia objednávky elektronickou poštou. (zaslanie e-mailu s predmetom „„Vaša objednávka“) Ak predávajúci nedodá tovar v stanovenej lehote a kupujúci ho vyzve na dodanie tovaru, pričom mu stanoví dodatočnú lehotu na dodanie tovaru a predávajúci nedodá tovar kupujúcemu ani v takto stanovenej dodatočnej lehote, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

7.1.2. Ak z dôvodu nesprávne uvedených kontaktných údajov (nesprávne uvedenej adresy, nesprávne uvedeného telefónneho čísla, súpisného čísla, alebo čísla vchodu) bude objednaný tovar doručený s oneskorením, alebo nebude doručený vôbec, nenesie predávajúci za nedodanie tovaru, alebo oneskorené dodanie tovaru žiadnu zodpovednosť.    

7.1.3. Predávajúci dodáva objednaný tovar spolu s daňovým dokladom, ktorý je umiestnený vnútri balenia. Na požiadane kupujúcim môže predávajúci zaslať  kópiu daňového dokladu kupujúcemu aj elektronickou poštou.  

7.1.4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.2.   Osobný odber tovaru: 

7.2.1. Osobný odber tovaru je možný len vtedy, keď kupujúci za tovar zaplatí vopred a to bankovým prevodom, PayPalom, alebo CardPayom. Osobný odber tovaru sa uskutočňuje v sídle spoločnosti TriLine systems s.r.o., ulica  Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, pričom čas osobného odberu si dohodne kupujúci s predávajúcim telefonicky na telefónnom čísle zákazníckej podpory.

7.2.2. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný prevziať tovar osobne, alebo splnomocniť inú osobu na jeho prevzatie.

7.2.3. Kupujúci, alebo osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo pasom. Zároveň musí predávajúcemu predložiť  fotokópiu potvrdenia o prijatí objednávky (e-mailu s predmetom „Vaša objednávka“) a doklad o zaplatení kúpnej ceny.

7.3.   Dodanie tovaru prepravnou službou :

7.3.1. Objednaný tovar je možné kupujúcemu zaslať aj prostredníctvom prepravnej spoločnosti (kuriér). V prípade, ak kupujúci odoslal objednávku na tovar v ktorej uviedol ako spôsob platby platbu bankovým prevodom, alebo CardPayom kupujúci je povinný najprv uskutočniť prevod finančných prostriedkov na účet internetového obchodu nel.sk.

7.3.2. Prepravca garantuje zaslanie objednaného tovaru kdekoľvek na Slovensku, alebo v Českej republike.

7.3.3. Cena  prepravy sa riadi podľa cenníka platného v deň odoslania objednávky.

7.3.4. Kupujúcemu odporúčame, aby si bezprostredne pri dodaní tovaru s dopravcom prekontroloval stav zásielky. V prípade, že zásielka, alebo jej časť je poškodená (poškodená krabica, počet doručovaných zásielok nesúhlasí, zásielka je otvorená) má kupujúci právo odmietnuť prevzatie takejto zásielky. Ak kupujúci poškodenú zásielku napriek jej poškodeniu prevezme, je nevyhnutné akékoľvek poškodenie zásielky popísať v odovzdávajúcom protokole prepravcu. Zároveň by kupujúci v takomto prípade mal kontaktovať internetový obchod nel.sk na čísle zákazníckej podpory internetového obchodu nel.sk, alebo prostredníctvom e-mailu a poškodenie zásielky oznámiť. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný si zásielku pred jej prevzatím skontrolovať.

7.3.5. Právom prevziať poškodenú, alebo neúplnú zásielku nie je dotknuté právo kupujúceho reklamovať poškodený výrobok.

7.3.6. Doručený tovar je kupujúci povinný prevziať osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. 

7.3.7. Osoba preberajúca tovar je povinná preukázať pracovníkovi prepravnej spoločnosti svoju totožnosť a potvrdiť prevzatie tovaru v protokole o doručení a prevzatí tovaru.

7.3.8. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, alebo ním splnomocnenej osoby na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

7.3.9. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť doručený tovar na dobierku bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady za doručenie a vrátenie objednaného tovaru podľa platného cenníka prepravcu.

7.3.10. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru.

7.3.11. V prípade, ak kupujúci v objednávke uvedie nesprávnu, alebo neúplnú adresu dodania tovaru, alebo uvedie nesprávne telefónne číslo, a ak týmto konaním kupujúceho vzniknú predávajúcemu (prepravcovi) zvýšené náklady na prepravu ku kupujúcemu, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu (prepravcovi) takto zvýšené náklady v plnej výške.

7.4.   Platobné podmienky:

7.4.1. V internetovom obchode nel.sk možno za objednaný tovar platiť nasledovnými spôsobmi:

a) platbou prostredníctvom platobnej karty (CardPay). Pri tomto spôsobe platby sú akceptované platobné karty: Maestro, Master Card, Visa, Visa Electron. Pre uskutočnenie tejto platby je potrebné mať platnú platobnú kartu. Odporúčame po realizovaní platby prostredníctvom služby Card Pay vytlačiť a uschovať potvrdenie z banky o vykonaní platby. (Z tohto potvrdenia musí byť zrejmé v akej výške a na aký účet boli zaslané prostriedky kupujúceho.)

b) platbou prostredníctvom služby PayPal. Pri tomto spôsobe platby odporúčame vytlačiť si potvrdenie zo služby Pay Pal o realizovaní platby.

c) pri prevzatí tovaru na dobierku. 

d) platbou bankovým prevodom na účet spoločnosti Triline systems s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.nel.sk  nasledovne:

 

PLATBA PRE ZÁKAZNÍKOV ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY *
Číslo účtu: 2623713129/1100
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2371 3129
SWIFT: TATRSKBX

------------------------------------------------------------------------------

PLATBA PRE ZÁKAZNÍKOV Z ČESKEJ REPUBLIKY
Číslo účtu: 2800388786/2010
IBAN: CZ67 2010 0000 0028 0038 8786
SWIFT: FIOBCZPP

7.4.2. Internetový obchod nel.sk neumožňuje zaplatiť objednaný tovar prostredníctvom predaja na splátky, ani neposkytuje možnosť uhradiť predávaný tovar úhradou zakúpeného tovaru prostredníctvom splátkových spoločností. Akékoľvek fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť  po odoslaní objednávky predávajúcemu. (pozri bod 4. obchodných podmienok).

7.4.3. Kupujúci z Českej republiky môže za zakúpený tovar zaplatiť v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje. Kupujúci zo Slovenskej republiky môže za zakúpený tovar zaplatiť v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje. Pri spôsobe platby na dobierku je možné zaplatiť za tovar v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje, avšak s prihliadnutím na technické možnosti prepravcu. Pri platbe tovaru bankovým prevodom, je možné uskutočniť platbu za tovar v akejkoľvek mene, ktorú internetový obchod nel.sk podporuje. Pri platbe tovaru prostredníctvom služby Pay Pal je možné uhradiť tovar v akejkoľvek mene. Pri platbe tovaru prostredníctvom služby Card Pay je možné uhradiť tovar len v Českých korunách a Eurách.

7.4.4. Internetový obchod nel.sk umožňuje zaplatiť tovar v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti Triline systems s.r.o. prevádzkujúcej internetový obchod nel.sk.

8. Nadobúdanie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho

8.2. Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru predložením výpisu z banky, alebo predložením potvrdenia z banky o zaplatení celej kúpnej ceny za tovar, alebo kúpnej ceny za tovar s dopravou.

8.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

9. Reklamačné a záručné podmienky

9.1. Reklamačné a záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným a záručným poriadkom predávajúceho uverejneným na stránke internetového obchodu nel.sk.

9.2. Ak v reklamačnom a záručnom poriadku nie je uvedené inak, ako záručný list slúži daňový doklad.

9.3. Na výslovné požiadanie kupujúceho predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad aj elektronicky.

9.4. Predávajúci, alebo príslušné autorizované servisné stredisko po vybavení reklamácie kontaktuje kupujúceho telefonicky, alebo mailom, za účelom oznámenia o spôsobe vybavenia reklamácie a prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu. Ak s tým kupujúci súhlasí, môže predávajúci, alebo servisné stredisko kupujúcemu doručiť opravený tovar spolu s reklamačným protokolom aj prostredníctvom doporučenej zásielky

9.5. Predávajúci, alebo príslušné autorizované servisné stredisko o vybavení reklamácie kupujúcemu vydá doklad (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom elektronického obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10. Stornovanie objednávky

10.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru, avšak ešte pred zaplatením kúpnej ceny za tovar, alebo kúpnej ceny za tovar s dopravou  a to prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. V takomto prípade nie su účtované kupujúcemu žiadne poplatky.

10.2. Stornovanie objednávku v čase kedy je už objednaný tovar predávajúcim expedovaný, alebo keď je expedovaný po zaplatení kúpnej ceny tovaru, alebo kúpnej ceny tovar s dopravou sa spravuje ustanoveniami o odstúpení od zmluvy podľa bodu 13 týchto všeobecných obchodných podmienok.   

10.3. V prípade, že objednávka nebola predávajúcim v lehote 24 hodín od jej prijatia potvrdená (zaslanie e-mailu s predmetom „Vaša objednávka“), kupujúci má právo ju stornovať. V takomto prípade nie su kupujúcemu účtované žiadne poplatky. Toto neplatí v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ak potvrdenie o prijatí objednávky nie je kupujúcemu doručené z dôvodu nesprávne uvedenej e-mailovej adresy. (zaslanie e-mailu s predmetom „Vaša objednávka“). Právnickej osobe odporúčame v prípade, že potvrdenie objednávky (zaslanie e-mailu s predmetom „Vaša objednávka“) mu nebude elektronicky zaslané v lehote 24 hodín, aby sa takýto kupujúci obrátil na predávajúceho telefonicky prostredníctvom linky zákazníckej podpory, alebo e-mailom na e-mailovej adrese nel@nel.sk.      

10.4. Kupujúci môže objednávku stornovať prostredníctvom mailu na mailovej adrese: nel@nel.sk, alebo na telefónnom čísle zákazníckej podpory, prípadne priamo odoslaním e-mailu z webovej stránky nel.sk v časti vrátenie tovaru.

10.5. Predávajúci môže stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania, alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej v týchto obchodných podmienkach, alebo v cene, ktorá je uverejnená na stránkach internetového obchodu nel.sk a so zákazníkom sa nedohodol inak.

10.6. Predávajúci môže ďalej stornovať objednávku v prípade, že sa nemôže skontaktovať so zákazníkom ani e-mailom, ani telefonicky a to po uplynutí 14 dní od prijatia objednávky.

10.7. Ak kupujúci stornoval objednávku po zaplatení kúpnej ceny tovaru, alebo kúpnej ceny tovaru s dopravou bude sa takéto konanie kupujúceho spravovať bodom 13 týchto obchodných podmienok.

11. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie

11.1. Uzatvorené zmluvy sú predávajúcim archivované po dobu piatich rokov od ich uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, avšak len za účelom ich úspešného splnenia.

11.2. Uzatvorené zmluvy, časti týchto zmlúv, ani osobné údaje kupujúceho nie su prístupné tretím, nezúčastneným stranám, s ktorými nemá predávajúci uzatvorenú zmluvu.

11.3. Za účelom realizácie zmluvy a doručenia tovaru kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť zmluvnému dopravcovi, sprostredkovateľovi, alebo kuriérovi dopravcu, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho. Týmto ustanovením nie je dotknutá platnosť ustanovenia uvedená v bode 11.2 týchto obchodných podmienok.

11.4. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v nevyhnutnom rozsahu na prevzatie objednávky tovaru, vyhotovenie daňového dokladu (faktúry), ktorý zároveň slúži, ako záručný list, dodanie tovaru kupujúcemu, vybavenie reklamácie, alebo vrátenie tovaru kupujúcim a splnenie povinností vyplývajúcich z daňových predpisov, občiansko a obchodnoprávnych predpisov. Predávajúci o kupujúcom, ktorý je spotrebiteľom zhromažďuje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko kupujúceho, adresa na ktorej kupujúci môže dodaný tovar prevziať (pričom nemusí ísť o adresu trvalého, alebo prechodného bydliska kupujúceho) a telefonický kontakt, alebo e-mailová adresa kupujúceho.

11.5. Nastavením svojho webového prehliadača kupujúci zároveň vyjadruje predávajúcemu súhlas na spracovanie tzv. „cookies“ za účelom výkonu, plnenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy a spracovania informácií predávajúcim v súlade s ustanovením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších pozmeňujúcich a doplňujúcich aktov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách. Kupujúci môže odmietnuť uloženie nástrojov „cookies“ do svojho zariadenia spustením funkcie anonymného prehliadania vo svojom prehliadači. Ak sa spustením funkcie anonymného prehliadania v prehliadači  kupujúcemu nezobrazia správne všetky časti webovej stránky nel.sk a kupujúci nebude môcť v dôsledku toho urobiť objednávku, nenesie internetový obchod nel.sk za také konanie kupujúceho žiadnu zodpovednosť.     

12. Zaisťovacie podmienky

12.1. V prípade ak kupujúci odmietne uhradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktoré vznikli predávajúcemu v dôsledku poškodenia vráteného tovaru kupujúcim, predávajúci sa po výzve kupujúcemu na plnenie obráti so žalobou na súd.

12.2. Ak kupujúci odmietne uhradiť predávajúcemu zvýšené náklady na dopravu, ktoré vznikli v dôsledku neodôvodneného neprevzatia doručovaného tovaru, alebo neexistujúcej, nepresnej adresy a kontaktných údajov kupujúceho, predávajúci kupujúceho vyzve na plnenie a ak ani po výzve kupujúci neuhradí takto zvýšené náklady, obráti sa predávajúci so žalobou na súd.

12.3. Ak kupujúci poruší povinnosti uvedené v  bode 7.3.9, v bode 7.3.10 a v bode 7.3.12 a nesplní ich do 15 dní od doručenia tovaru, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 5% zo sumy, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť za každý deň omeškania platby. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho uplatniť si proti kupujúcemu právo na náhradu vzniknutej škody ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.

12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo z dôvodu predchádzania trestnej činnosti, z dôvodu minimalizácie vzniku škôd, alebo z dôvodu zabránenia poškodzovania softvérového vybavenia internetovej stránky nel.sk odmietnuť objednávku vytvorenú kupujúcim z blokovanej                 e-mailovej adresy, alebo blokovanej IP adresy umiestnenej na zozname neželaných e-mailových adries, alebo IP adries. (tzv. blacklist). Kupujúci má v prípade akýchkoľvek problémov s vyplnením objednávky (problémy pri zadávaní údajov, chybové hlásenia a pod.), alebo jej odoslaním právo kontaktovať linku zákazníckej podpory.    

13. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

13.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

13.3. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od zmluvy, zrušuje sa aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

13.4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy len písomne a to zaslaním vypísaného formulára na odstúpenie od zmluvy    a jeho zaslaním predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti TriLine systems s.r.o. prevádzkujúceho internetový obchod nel.sk, alebo zaslaním vypísaného formulára na odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu nel@nel.sk, alebo inou písomnou formou, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

13.5. Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy, znáša v plnej výške náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

13.6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.

13.7. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

13.8. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 13.1 týchto obchodných podmienok.

13.9. Predávajúci o prijatí odstúpenia od zmluvy poskytne spotrebiteľovi potvrdenie. V potvrdení zároveň oznámi spotrebiteľovi, že jeho objednávka bola zrušená.

13.10. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane prepravných nákladov a iných nákladov a poplatkov. V takomto prípade je potrebné pri písomnom odstúpení od zmluvy uviesť aj číslo účtu na ktoré žiada kupujúci, aby mu bola zaplatená kúpna cena tovaru, alebo kúpna cena s dopravou.

13.11. Ak sa predávajúci s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom nedohodnú na inom spôsobe vrátenia platby podľa bodu 13.10 týchto Všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci platby podľa bodu 13.10 týchto Všeobecných obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci, ktorý je spotrebiteľom pri svojej platbe. Predávajúc sa s kupujúcim môžu dohodnúť na spôsobe vrátenia platby podľa bodu 13.10, ak kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom nebudú účtované v súvislosti so zaslaním platby žiadne ďalšie poplatky.

13.12. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom dodatočné náklady, ak si kupujúci, ktorý je spotrebiteľom výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Takýmito dodatočnými nákladmi je rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

13.13. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Vrátený tovar ani nemôže niesť následky neprimeraného, alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Vrátený tovar musí obsahovať pôvodné označenie výrobného čísla a typu výrobku, alebo pôvodné označenie sériového čísla a typu výrobku. Vrátený tovar by mal byť vrátený v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. Mal by obsahovať originálny doklad o kúpe a ak bol k výrobku priložený, tak aj záručný list. Vrátený výrobok by mal obsahovať ďalej návod na použitie.

13.14. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je povinný výrobok, ktorý vracia predávajúcemu riadne zabaliť a pokiaľ sú súčasťou takéhoto výrobku časti z krehkých materiálov, označiť povrch krabice viditeľným a dobre čitateľným nápisom „pozor krehké“.   

13.15. Ak je tovar kupujúcim vrátený predávajúcemu neúplný, poškodený, alebo v stave z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany kupujúceho, prípadne nadmerné opotrebovanie výrobku, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

13.16. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, použitý a je poškodený, alebo neúplný, alebo hodnota takéhoto tovaru je znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru, alebo uvedenia do pôvodného stavu, alebo má predávajúci právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

13.17. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom platby podľa bodu 13.10. týchto Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je kupujúcim vrátený tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

13.18. Ak bol predmetom kúpnej zmluvy (objednávka a dodanie tovaru) spotrebný tovar (kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom môže kupujúci od zmluvy odstúpiť iba pokiaľ dodá tovar nepoškodený a nepoužitý, v neporušenom originálnom balení.

13.19. Ak je spolu s objednaným tovarom kupujúcemu dodaný aj darček, spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy stráca platnosť aj darovacia zmluva a kupujúci je v takom prípade povinný vrátiť spolu s vráteným tovarom aj poskytnutý darček.

13.20. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom,

c)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

f) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

13.21. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže mu predávajúci ponúknuť náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy, pričom sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na podmienkach náhradného odstúpenia od zmluvy. V tomto prípade predávajúci zhodnotí stav tovaru. Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať náklady, ktoré mu vzniknú.    

13.22. Na riešenie všetkých ďalších právnych vzťahov medzi kupujúcim, ktorý je podnikateľom a predávajúcim sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

14. Kolízne ustanovenia:

14.1. Kolízia všeobecných obchodných podmienok

14.1.1. V prípade kolízie všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TriLine systems s.r.o. a všeobecných obchodných podmienok inej právnickej osoby (kupujúceho, dodávateľa), pri uzatváraní zmlúv, kedy iná právnická osoba ( kupujúci, dodávateľ) návrh príjme, avšak s odkazom na jeho vlastné obchodné podmienky, zmluvné strany na riešenie takejto kolízie použijú ustanovenie § 44 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

14.2. Kolízia všeobecných obchodných podmienok a zmluvy

14.2.1. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti TriLine systems s.r.o. a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy a podmienky dohodnuté v zmluve.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

15.2.Povinnosť oznámenia zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu www.nel.sk.

15.3. Ak bola zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

15.4. Predávajúci sa s kupujúcim dohodli, že komunikácia medzi nimi sa bude uskutočňovať vo forme e-mailových správ, telefonicky, alebo prostredníctvom listových zásielok.

15.5.Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu nel.sk sa spravujú príslušnými ustanoveniami právneho poriadku SR, najmä podľa: zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších pozmeňujúcich a doplňujúcich aktov a  Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

15.6.Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 17.08.2016  a v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné Všeobecné obchodné podmienky. Objednávky tovaru uzatvorené pred týmto dátumom budú vybavené a budú sa riadiť podľa ustanovení doterajších Všeobecných obchodných podmienok. Objednávky tovaru uzatvorené dňa 17.08.2016 a po tomto dátume sa budú riadiť ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TriLine systems s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 5290/36, 901 01 Malacky, IČO: 35 817 593, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 24659/B, ktorá prevádzkuje Internetový obchod www.nel.sk.

č.17/08/2016-3


top