Záruční a reklamační řád - NEL.SK

Košík  

Žádné produkty

Doručení 0,00€

DPH 0,00€

Celkem 0,00€

Ceny jsou s DPH

K pokladně Košík

Nejprodávanější produkty

» Všechny nejprodávanější produkty

Logo Pricemania - Ověřený obchod

Záruční a reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

1.  Obecná ustanovení

1.1. Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") společnosti TriLine systems sro, se sídlem Janka Krále 5290/36, 901 01 Malacky, IČ: 35 817 593, IČ DPH SK2020246822, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Sro, Vložka č .: 24659 / B, která provozuje Internetový obchod www.nel.sk (dále jen prodávající), a popisuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

1.2. Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s Reklamačním řádem, Záručními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami.

1.3. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrdil, že se se Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

1.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží bere na vědomí, že v případě reklamace poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost při jejím vybavení.

1.5. Převzetí zboží kupujícím, který je spotřebitelem je okamžik převzetí zboží kupujícím od dopravce. V případě pokud je tímto dopravcem Slovenská pošta okamžikem potvrzení převzetí zboží na příslušné poště. Pokud je dopravcem kurýrní služba, okamžikem potvrzení převzetí zboží podpisem na předávacím protokolu dané kurýrní služby při převzetí zboží.

1.6. Převzetí zboží kupujícím, který je podnikatelem je okamžik předání zboží prodávajícím kupujícímu, nebo předáním zboží dopravcem kupujícímu.

1.7. Odpovědnost prodávajícího za vady a vyřízení reklamace se řídí výhradně příslušnými ustanoveními Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2. Kontrola zboží při dodání

2.1. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

2.3. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce nepřevezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zároveň je třeba takto poškozenou zásilku oznámit e-mailem, nebo telefonicky internetovému obchodu nel.sk, oddělení zákaznické podpory.

2.4. Vnější poškození zásilky, nebo její neúplnost lze reklamovat i později, ovšem dává to prodávajícímu možnost prokázat, že nejde o rozpor s kupní smlouvou, případně, že k poškození doručeného zboží přišlo kupujícím. Z uvedeného důvodu je třeba jakékoliv poškození doručeného zboží zapsat do předávacího protokolu přepravce ihned při převzetí zboží.

3. Vyřízení reklamace

3.1. Všeobecné podmínky při uplatňování reklamace

3.1.1. Reklamace se uplatňuje poštou, prostřednictvím kurýra nebo osobně na adrese sídla internetového obchodu nel.sk

3.1.2. V případě jakékoli reklamace kupující informuje prodávajícího o uplatnění si reklamace s cílem dohody na nejvhodnějším způsobu a formě vyřízení reklamace.

3.1.3. Pro uplatnění reklamace je třeba vypsat reklamační formulář, který je zveřejněn na stránkách internetového obchodu nel.sk a tento přiložit k reklamovanému výrobku. Dále je třeba k reklamovanému výrobku přiložit daňový doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list. Reklamační formulář je možné stáhnout ve dvou formátech kliknutím příslušnou na ikonu    

3.2   Balení reklamovaného zboží před odesláním na reklamaci

3.2.1 V případě že je zboží potřeba zaslat poštou, nebo kurýrem prodávajícímu, případně servisnímu středisku, kupující reklamované zboží zabalí do vhodného obalu, který reklamované zboží ochrání před dalším poškozením a vyhoví přepravním podmínkám. Pro tento účel je možné použít i součásti původního obalu. (výplňový materiál, papír.)

3.2.2 Pokud je předmětem reklamace zboží z křehkého materiálu (sklokeramika) je třeba před odesláním řádně zabaleného zboží určeného k reklamaci na povrchu krabice umístit nápis "pozor křehké", nebo umístit z původního obalu ve kterém bylo zboží kupujícímu doručeno doručovací symboly označující, že jde o zásilku s obsahem z křehkého materiálu.

3.2.3 Na řádně zabalené zboží určené k reklamaci je třeba uvést čitelně a dostatečně velkým písmenem (hůlkovým) adresu servisního střediska, případně adresu sídla internetového obchodu nel.sk

3.2.4 Za zpoždění vyřízení reklamace v důsledku nesprávné, nebo nečitelně uvedené adresy servisního střediska, nebo sídla internetového obchodu nel.sk nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

3.2.5 Společnost TriLine systems sro, provozující internetový obchod nel.sk zásilky na dobírku nepřebírá.

3.2.6 Před odesláním zboží na reklamaci doporučujeme zaslané zboží pojistit.

3.3. Způsob uplatnění reklamace

3.3.1 Vyřízení reklamace, kterou si u prodávajícího uplatnil kupující který je spotřebitelem, se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů spolu s příslušnými ustanoveními zákona č.250 / 2007 Sb o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím na podmínky a způsob uplatnění reklamace a záruky uvedený v reklamačním řádu.

3.3.2 V případě pokud zboží reklamuje kupující který je podnikatelem, musí si takový kupující uplatňovat reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku.

3.3.3 Zákazník si může reklamaci zboží značek Tefal, Moulinex, Rowenta Krups uplatnit v kterémkoliv z autorizovaných servisních středisek, tak, že zboží doručí do servisního střediska.

3.3.4 Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna a co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je vyžadován. Takové potvrzení prodávající zašle kupujícímu e-mailem, nebo předá osobně v případě osobního předání zboží k reklamaci.

3.4. Délka reklamační lhůty

3.4.1 Reklamace je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující který je spotřebitelem právo odstoupit od kupní smlouvy (dle obchodních podmínek), nebo právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Reklamační lhůtu nelze ani po dohodě s kupujícím prodloužit na neurčito.

3.4.2 Délka reklamační lhůty v případě pokud si právo na reklamaci uplatní kupující, který je právnickou osobou, nebo podnikatelem se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Vyřízení reklamace 

3.5.1 Prodávající, nebo příslušné autorizované servisní středisko vydá při uplatnění reklamace kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna elektronicky prodávající potvrzení o uplatnění reklamace doručí ihned, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

3.5.2 Prodávající, nebo příslušné autorizované servisní středisko pokud jsou splněny všechny podmínky reklamace zajistí opravu poškozeného výrobku, případně jeho výměnu.

3.5.3 Prodávající, nebo příslušné autorizované servisní středisko po řádném vyřízení reklamace kontaktuje kupujícího za účelem převzetí opatřeného (opraveného) zboží a reklamačního protokolu. Pokud s tím kupující souhlasí, může prodávající, nebo servisní středisko kupujícímu doručit spolu s reklamačním protokolem i prostřednictvím doporučené zásilky.

3.5.4 O každém vyřízení reklamace musí být vyhotoven reklamační protokol. V případě pokud po uplatnění reklamace byl kupujícímu s jeho předchozím souhlasem zaslán opatřený výrobek (opraven), avšak součástí takové zásilky není reklamační protokol, kupující by měl okamžitě telefonicky kontaktovat prodávajícího. Reklamační protokol obsahuje mimo jiné informace o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Součástí reklamačního protokolu je i informace o případném odmítnutí reklamace.

3.5.5 O reklamaci prodávající, nebo autorizovaný servis rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.5.6 Prodávající, nebo autorizovaný servis o vyřízení reklamace vydá písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.6. Odmítnutí přijetí reklamace

3.6.1. Prodávající, nebo autorizované servisní středisko má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případě pokud zboží, nebo jeho část jsou znečištěny, nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží na reklamační řízení.

3.6.2. Prodávající, nebo autorizované servisní středisko má dále právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případě pokud kupující zašle na vyřízení reklamace jiné zboží, než zboží zakoupené v internetovém obchodě nel.sk

3.6.3. Prodávající, nebo autorizované servisní středisko má právo odmítnout přijetí zboží do reklamačního řízení pokud kupující nepřiloží k reklamovanému zboží reklamační formulář a daňový doklad (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list.

4. Záruka (Nárok z odpovědnosti za vady výrobku)

4.1.  Obecné podmínky při uplatňování si záruky

4.1.1. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Kupující si může toto právo uplatnit prostřednictvím prodávajícího, nebo přímo prostřednictvím autorizovaného servisního střediska. Seznam středisek pro ČR a ČR je uveden na stránce internetového obchodu nel.sk. Lze také požádat prodávajícího o zaslání seznamu autorizovaných servisních středisek pro ČR a SR. Kupující může tímto způsobem žádat i opravu jen určité části (zařízení) zboží se kterým je (zařízení) zboží dodáváno.

4.1.2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat, má kupující právo na výměnu takové věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Posouzení toho zda jde o odstranitelnou vadu provede autorizovaný servis. Po posouzení vady zboží autorizovaným servisem jako neodstranitelné, vydá o tom autorizovaný servis potvrzení. Teprve na základě tohoto potvrzení bude kupujícímu věc vyměněna.

4.1.3. Jako záruční list slouží daňový doklad, který je kupujícímu doručeno spolu se zakoupeným zbožím v tištěné, nebo elektronické podobě.

4.1.4. Prodávající na výslovné požádání kupujícího zašle kupujícímu potvrzený záruční list. V takovém případě zašle prodávající kupujícímu vyplněný a potvrzený záruční list do 30 dnů od doručení žádosti kupujícího o zaslání záručního listu. Do doručení záručního listu slouží jako dočasné potvrzení o záruce daňový doklad, který je doručen kupujícímu spolu se zbožím. Toto ustanovení se vztahuje zejména na výrobky výrobců značek, které k dodaným výrobkům přikládají nepotvrzen záruční list.

4.1.5. Záruční listy nepotvrzujeme automaticky, protože zboží nevybaľujeme a fyzicky nekontrolujeme.

4.1.6. Pro uplatnění záruky je zapotřebí záruční list pouze pro výrobky značek: Isolit Bravo a další.

4.1.7. Pro uplatnění záruky na výrobky ostatních výrobců stačí na uplatnění záruky daňový doklad (faktura). Pokud byl ke zboží přiložen záruční list, je před uplatněním si záruky vhodné tento nechat potvrdit u prodejce. V opačném případě si kupující může uplatnit záruku v autorizovaném servisu předložením nepotvrzeného záručního listu spolu s daňovým dokladem.

4.1.8. O poruše zboží, která nastala v rámci záruční doby je třeba informovat prodávajícího a to e-mailem, nebo na telefonním čísle zákaznické podpory. Následně doporučujeme si na internetové stránce www.nel.sk stáhnout seznam autorizovaných servisů pro ČR a SR. Tento seznam je pravidelně aktualizován.

4.1.9. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady (záruku) si třeba uplatnit do šesti měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí stanovené záruční doby.

4.2. Balení zboží před odesláním k provedení záručního servisu

4.2.1. Na balení a přepravu zboží do autorizovaného záručního střediska k provedení záručního servisu se vztahují stejné podmínky jako jsou uvedeny v bodě 3.2. tohoto reklamačního řádu.

4.2.2. Za poškození zboží při přepravě do záručního autorizovaného střediska v důsledku nedostatečného zabalení takového zboží kupujícím nenese prodávající žádnou zodpovědnost.

 

4.3. Způsob uplatnění záruky a záruční opravy

4.3.1. Pro uplatnění záruky je třeba autorizovanému servisu spolu se zbožím předložit záruční list, nebo daňový doklad. (fakturu), který zároveň slouží jako záruční list. (Viz bod 4.1.44.1.6 reklamačního řádu.)

4.3.2. Záruku lze uplatnit osobně, nebo i zasláním řádně zabaleného zboží autorizovanému servisu spolu s daňovým dokladem, který zároveň slouží jako záruční list, nebo záručním listem prostřednictvím pošty, nebo kurýra.

4.4. Záruční doba

4.4.1. Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

4.4.2. U spotřebního zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.) Je oprávněn kupující uplatnit záruku do 24 měsíců pouze v tom případě, pokud není na zboží uvedeno datum spotřeby. Pokud je na zboží uvedeno datum spotřeby, záruční lhůta se zkracuje pouze do data vyznačeného na zboží.

4.4.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu po kterou bylo zboží v reklamaci.

4.4.4. Práva z odpovědnosti za vady zboží pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.4.5. Pro kupujícího podnikatele může být záruční lhůta upravena odlišně. Pokud je to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. V takovém případě je délka záruční doby vždy vyznačena na záručním listě. V opačném případě se odpovědnost za vady řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513 / 1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

 

4.5. Záruka se nevztahuje na a zaniká v těchto případech:

4.5.1. Záruka zaniká zrušením ochranných pečetí a nálepek pokud tyto jsou na výrobku umístěny, odstraněním sériového čísla, nebo jiného identifikačního číselného kódu výrobce.

4.5.2. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklé činností, která není sice zakázána v přiloženém návodu k použití, ale nejde o činnost obvyklou, nebo o činnost, která je v souladu s bezpečnostními předpisy: jako poškození zboží vzniklé mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek. (viditelně spálené součástky, plošné spoje, vodiče), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem, nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nepředvídatelnými událostmi (pádem zboží z výšky), poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, pokud bylo zboží, nebo jeho část poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu na používání výrobku, nebo dokumentaci výrobku, nebo obecnými zásadami.

4.5.3. Záruka se dále nevztahuje na poškození zboží, nebo jeho části vzniklé použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, nebo chemického přípravku, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k užívání.

4.5.4. Záruka se dále nevztahuje na poškození zboží vzniklé přírodními živly, nebo vyšší mocí.

4.5.5. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího (i prostřednictvím autorizovaného servisního střediska) je třeba předložit záruční list.

4.5.6. Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího (i prostřednictvím autorizovaného servisního střediska) zaniká uplynutím záruční doby zboží.

 

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.11.2015 se ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na internetové stránce www.nel.sk. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

TriLine systems s.r.o., se sídlem Janka Krále 5290/36, 901 01 Malacky, IČ: 35 817 593, IČ DPH SK2020246822, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Sro, Vložka č .: 24659 / B, která provozuje Internetový obchod www.nel.sk


top